Back to top

Khóa học IT-Business

 

Ví dụ cụ thể về môn học tham gia, tùy thuộc vào loại ngành nghề hướng đến.


■ Học về ERP, nhắm đến vị trí CIO với vai trò tối ưu hóa việc quản lý doanh nghiệp.

Mô hình học tập hướng đến tư vấn tích hợp hệ thống thúc đẩy việc áp dụng và tối ưu hóa hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, và CIO lập kế hoạch và đề án cho từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược thông tin, v.v... Được học về hệ thống ERP (hệ thống của công ty SAP) thông qua việc tham gia vào khóa học hệ thống kế toán tài chính, tập trung chính vào môn đại cương Web Business.

Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và ERP (Enterprise Infrastructure and ERP)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Cấu hình máy tính
Khái quát cơ sở dữ liệu
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
Thống kê
 
 
Quản lý dự án
Thực hành điện toán đám mây
Môn học chính về Web Business
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Hệ thống doanh nghiệp
Quản trị học nâng cao
Tích hợp hệ thống và kinh doanh điện tử
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp
Các phương pháp thương mại điện tử
 
 
Phát triển hệ thống kế toán tài chính
Hệ thống sản xuất nâng cao
Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học về chủ đề ERP)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: CIO, tư vấn tích hợp hệ thống

■ Học CRM, trở thành chuyên gia thương mại điện tử và tiếp thị Web.

Mô hình học tập với mục tiêu trở thành chuyên gia thương mại điện tử xây dựng Website và phát triển kinh doanh, và chuyên gia tiếp thị Web phát triển kinh doanh dựa trên chiến lược tiếp thị hiệu quả trong thương mại điện tử. Môn “Mạng lưới thông tin nâng cao” giúp xây dựng Website mà khách hàng có thể yên tâm sử dụng, Môn “Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet” cần thiết để phát triển thương mại điện tử. Trong môn học nâng cao nghề nghiệp sinh viên sẽ học về chủ đề “CRM”.

e-Marketing (e-Marketing)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
Mạng lưới thông tin nâng cao
Thống kê
 
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao
 
 
Khái quát về data mining
Môn học chính về Web Business
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Hệ thống doanh nghiệp
Quản trị học nâng cao
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp
Các phương pháp thương mại điện tử
 
 
Doanh nghiệp và mô hình kinh doanhKhái
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học về chủ đề CRM)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Chuyên gia tiếp thị Web

■ Trở thành chuyên gia về kho dữ liệu và hệ thống quản lý tài nguyên như SCM, v.v..., chủ yếu tập trung vào cơ sở dữ liệu.

Là mô hình học tập hướng đến học toàn diện về hệ thống doanh nghiệp, trở thành chuyên gia về hệ thống quản lý tài nguyên. Trong môn học đại cương IT, sinh viên được học “Quản lý dự án”, “Cơ sở dữ liệu nâng cao”, “Khái quát về data mining”, nắm được các kỹ năng cơ bản về xây dựng hệ thống. Trong môn học nâng cao nghề nghiệp, sinh viên sẽ học về chủ đề “SCM” hoặc “kho dữ liệu”.

Logistic chiến lược (Strategic Logistics)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
Quản lý dự án
Thống kê
 
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao
 
 
Khái quát về data mining
Môn học chính về Web Business
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Hệ thống doanh nghiệp
Quản trị học nâng cao
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp
Các phương pháp thương mại điện tử
 
 
Hệ thống sản xuất nâng cao
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học về chủ đề SCM)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Kiến trúc sư hệ thống, quản lý dự án

 

※Trên đây là một trường hợp mô hình, sinh viên có thể lựa chọn môn học tham gia, tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mục tiêu tương lai.
※Trình tự tham gia có thể khác nhau tùy theo thời gian khai giảng môn học.
※Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).