Back to top

Khóa học liên kết truyền thông (Media Collaboration)

 

Ví dụ cụ thể về môn học tham gia, tùy thuộc vào loại ngành nghề hướng đến.


■ Mục tiêu trở thành nhà sản xuất, kỹ sư hỗ trợ truyền thông bằng cách phối hợp các phương tiện truyền thông đa dạng.

Dựa trên đặc điểm của các loại phương tiện truyền thông và mạng Internet (web) là nền tảng của truyền thông, hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất và nhà phát triển hệ thống có thể tạo được các phương pháp truyền thông thích hợp. Bên cạnh cơ sở truyền thông tin dữ liệu ở các khóa học “Mạng lưới thông tin nâng cao”, “Lập trình web”, “Bảo mật thông ti”, học viên còn được học các kiến thức liên quan đến biên tập - truyền tin ở các phương tiện truyền thông qua “Kỹ thuật trình bày video”, “Chế tác âm thanh kỹ thuật số”, “Công nghệ truyền thông”.

Hệ thống truyền thông (Communications System)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
 
 
Mạng lưới thông tin nâng cao
Công nghệ truyền thông
Khoa học dữ liệu
 
 
Lập trình web Ⅲ
Bảo mật thông tin
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Phương tiện truyền thông
Thiết kế giảng dạy trong hệ thống e-learning
 
 
Phát triển hoạt họa điều hướng
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số
 
 
Kỹ thuật trình bày video
Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề thiết kế - vận dụng hệ thống truyền thông)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Nhà sản xuất, nhà phát triển hệ thống truyền thông

■ Hướng đến trở thành chuyên gia tham gia vào hoạt động phát triển và vận dụng tài liệu đào tạo trực tuyến e-learning sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin - thuyền thông.

Học viên học về thiết kế quy trình dạy học cơ bản cần thiết trong thiết kế tài liệu đào tạo học trực tuyến e-learning qua các khóa học “Cơ bản về hệ thống e-learning”, “Thiết kế quy trình dạy học trong kinh doanh e-learning”, học về các ưu điểm của chức năng và biểu hiện của các loại phương tiện truyền thông qua “Phương tiện truyền thông (Media Communication)”. Ngoài ra, học viên có thể nâng cao chất lượng trình bày của tài liệu đào tạo bằng việc tham gia khóa học “Kịch bản - storyboard”, “Thuyết trình trong kinh doanh”.

Truyền thông và Giáo dục (Educational Media)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
 
 
Mạng lưới thông tin nâng cao
Công nghệ truyền thông
Thống kê
 
 
Quản lý dự án
Thực hành điện toán đám mây
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Phương tiện truyền thông
Khái quát hệ thống e-learning
 
 
Phát triển hoạt họa điều hướng
Thiết kế giảng dạy trong hệ thống e-learning
Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện
 
 
Kỹ thuật trình bày video
Thuyết trình kinh doanh
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề chế tác tài liệu đào tạo học trực tuyến e-learnning)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Cố vấn tạo tài liệu đào tạo e-learning

 

※Trên đây là một trường hợp mô hình, sinh viên có thể lựa chọn môn học tham gia, tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mục tiêu tương lai.
※Trình tự tham gia có thể khác nhau tùy theo thời gian khai giảng môn học. 
※Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).