Back to top

Khóa học ngành công nghiệp thế hệ mới

 

Ví dụ cụ thể về môn học tham gia, tùy thuộc vào loại ngành nghề hướng đến.


■ Dựa trên các kiến thức về kinh doanh tài chính và ICT, hướng đến trở thành các chuyên gia có thể lập kế hoạch - đề xuất các loại dịch vụ FinTech.

Hiểu rõ về cơ chế trao đổi của thông tin tín dụng và lưu thông tiền tệ trong kinh doanh tài chính, nhằm tư vấn lập kế hoạch - đề xuất các dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng thông qua IT hóa. Qua các buổi học “FinTech (Công nghệ tài chính)”, “Thiết kế hệ thống FinTech”, học viên nắm được xu hướng công nghệ của lĩnh vực FinTech và hiện trạng của hệ thống tài chính trong bối cảnh đó, đồng thời học về các công nghệ quan trọng qua các buổi học “Lập trình web”, “Mạng lưới thông tin nâng cao”, v.v... Thêm vào đó, trong “Bảo mật thông tin”, học viên được mở rộng kiến thức về việc bảo vệ thông tin khách hàng cần thiết trong dịch vụ tài chính.

FinTech (Tài chính và IT) (Finance and IT)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
 
 
Mạng lưới thông tin nâng cao
Bảo mật thông tin
Khoa học dữ liệu
 
 
Lập trình web Ⅲ
Kỹ thuật xây dựng Web Service
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Kinh tế học quản trị
Quản trị học nâng cao
FinTech (Công nghệ tài chính)
Tài chính
 
 
Các phương pháp thương mại điện tử
Kế toán quốc tế
 
 
Thiết kế hệ thống FinTech
Học thuyết thực tiễn doanh nghiệp IT
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề dịch vụ thông tin tài chính, tiền tệ ảo, v.v...)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Cố vấn IT, SE trong các dự án kinh doanh dành cho các tổ chức tài chính - chứng khoán

■ Mục tiêu đào tạo tư vấn viên IT thực tiễn trong ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp hàng hải.

Sinh viên sẽ được học các ứng dụng IT và mô hình kinh doanh ngay tại chỗ trong lĩnh vực sản xuất và phân phối khác với các sản phẩm công nghiệp, như ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp hàng hải, v.v..., với mục tiêu trở thành chuyên gia có thể dẫn dắt cuộc cách mạng này. Sinh viên sẽ học về các trường hợp ví dụ ứng dụng IT tiên tiến trong lĩnh vực trong môn “Khoa học thông tin nông nghiệp thế hệ mới”, “Khoa học thông tin hàng hải thế hệ mới”, hơn nữa sinh viên sẽ được tiến hành nghiên cứu các trường hợp ví dụ với chủ đề tự chọn trong “Nghiên cứu xu hướng công nghệ ứng dụng”. Sinh viên học các môn quan trọng về CRM, SCM như “Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet”, “Cơ sở dữ liệu nâng cao”, v.v..., để có thể phụ trách “bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất” trong thời đại Web.

IT nông nghiệp/IT hàng hải (Smart Agriculture/Smart Marine)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
Thống kê
 
 
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Khái quát về data mining
 
 
Hệ thống thông tin môi trường
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
NKhoa học thông tin nông nghiệp thế hệ mới/
Khoa học thông tin hàng hải thế hệ mới
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Kinh tế học nông nghiệp/Lý thuyết công nghiệp hàng hải
Nghiên cứu xu hướng công nghệ ứng dụng
 
 
Thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp/
Thiết kế hệ thống thông tin hàng hải
Học thuyết thực tiễn doanh nghiệp IT
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề ứng dụng IT trong nông nghiệp và hàng hải)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Cố vấn trong lĩnh vực IT hàng hải, lĩnh vực IT nông nghiệp

■ Hướng tới trở thành các nhà tư vấn có thể lập kế hoạch và đề xuất hệ thống kinh doanh du lịch.

Nắm rõ các đặc điểm của khu vực là tài nguyên du lịch và nhu cầu của du khách, hướng đến mục tiêu trở thành các nhà tư vấn du lịch có thể triển khai các dịch vụ và chiến lược marketing áp dụng IT. Với các khóa học “Du lịch nâng cao”, “Kinh doanh du lịch nâng cao”, v.v..., học viên vừa học về các công nghệ quan trọng và kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong ngành du lịch, vừa học về “Thống kê” liên quan đến phân tích dữ liệu di chuyển và mua hàng, v.v... của khách du lịch, và “Lập trình web” nhằm vận dụng web như là một phương tiện để xúc tiến quảng bá, v.v...

IT du lịch (Tourism & IT)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
Thống kê
 
 
Lập trình web III
Cơ sở dữ liệu nâng cao
 
 
Khoa học thông tin ứng dụng mới nhất
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Các phương pháp thương mại điện tử
Du lịch học nâng cao
Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực toàn cầu
 
 
Kinh doanh du lịch nâng cao
Khái quát hệ thống e-learning
 
 
Thiết kế hệ thống thông tin du lịch
Thuyết trình kinh doanh
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề lập kế hoạch và đề xuất hệ thống kinh doanh du lịch)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Tư vấn du lịch

 

※Trên đây là một trường hợp mô hình, sinh viên có thể lựa chọn môn học tham gia, tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mục tiêu tương lai.
※Trình tự tham gia có thể khác nhau tùy theo thời gian khai giảng môn học.
※Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).