Back to top

Mục tiêu giáo dục và Ba chính sách

 
1. Mục tiêu giáo dục

Các điều đề cập dưới đây là mục tiêu giáo dục của Chuyên đề Công nghệ Kinh doanh Web của Trường, được đưa ra nhằm đạt được nhiệm vụ và mục tiêu của Trường trong việc giáo dục sinh viên.

1) Đảm bảo Kiến thức Nền tảng

Sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng xã hội sử dụng làm nền tảng cho việc kinh doanh, bắt đầu từ khả năng giao tiếp. Sinh viên cũng sẽ đạt được kiến thức về cơ sở hạ tầng công nghệ là nền tảng của IT (ICT), chẳng hạn như phần mềm, phần cứng và mạng.

2) Cải thiện Khả năng Lập Dự án/Thiết kế

Sinh viên sẽ nghiên cứu và phân tích hiện trạng, xu hướng kinh doanh và IT (ICT) hỗ trợ, và học cách lập kế hoạch và đưa ra cách tiếp cận hợp lý những vấn đề cần phải đối mặt của các công ty và xã hội nói chung. Sinh viên cũng sẽ học cách thiết kế hệ thống và nội dung đa dạng cần thiết để đạt được các phương pháp tiếp cận này.

3) Cải thiện Khả năng Phát triển/Ứng dụng

Sinh viên học cách áp dụng thực tế các hệ thống và nội dung mà mình đã lập kế hoạch và thiết kế thông qua việc cài đặt phần mềm và cung cấp các giải pháp cho người dùng. Sinh viên cũng tự đào sâu kiến thức thực tế về những công cụ và quy định khác nhau cần thiết cho sự phát triển và ứng dụng này.

4) Bồi dưỡng Tâm lý và Đạo đức của một Chuyên gia

Sinh viên sẽ được trau dồi tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp ở mức độ cao để đảm trách quy trình và công việc kinh doanh nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân. Cùng với điều đó, sinh viên cũng được học kỹ năng lãnh đạo và các phương pháp quản lý tổ chức thực tế.

2. Chính sách Nhập học

Lĩnh vực IT (ICT*) là sự kết hợp của thông tin với kinh doanh, có các ứng dụng rộng rãi; và, nhu cầu nhân tài có thể làm việc trong lĩnh vực này của nền công nghiệp là vô cùng đa dạng. Hệ thống giáo dục thông thường, vốn đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực IT (ICT) theo phương thức đào tạo trong những trường đào tạo kỹ thuật, cho ra đời những kỹ sư tốt nghiệp với kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kỹ thuật, đã không thể thỏa mãn được nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp. Để phát triển ngành công nghiệp và kinh tế tiến tới trong tương lai, cần phải đào tạo ra những nhân tài với nền tảng kiến thức đa dạng như những chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vực IT (ICT).
Từ quan điểm này, Nhà trường đã đưa ra một chính sách để sinh viên không bị giới hạn theo lĩnh vực giáo dục và tiếp nhận rộng rãi các sinh viên có nền tảng cơ sở rất đa dạng sau đây.

1) Những cá nhân có kỹ năng học thuật cơ sở để có thể lĩnh hội được kiến thức chuyên môn tại Trường

2) Những cá nhân không bị định kiến ràng buộc, có thể học cái mới, suy nghĩ cho bản thân và có mong muốn sáng tạo

3) Những cá nhân có thể cộng tác với những người khác, và mong muốn giải quyết xung đột thông qua đối thoại

3. Chính sách chương trình giảng dạy

Dựa trên sứ mạng và mục đích đó, trường thực hiện chương trình giảng dạy nhằm đào tạo chuyên gia cao cấp có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Web, đã được trang bị cả kỹ năng IT (ICT) lẫn kỹ năng quản lý.

1) Thành lập khóa học

Thành lập các khóa học từ các môn học liên quan, ứng với mục tiêu và ý định học tập, để sinh viên có thể học tập một cách có hệ thống theo giai đoạn, hiệu quả hơn.

2) Ứng phó với sự thay đổi

Để có biện pháp ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực IT (ICT), trường luôn xem xét và cập nhật chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với sự thay đổi tình hình thực tế về kỹ năng IT (ICT) và kỹ năng quản lý mà sinh viên cần học.

3) Nhóm môn học cốt lõi / ứng dụng

Trường sẽ hướng dẫn sinh viên tham gia khóa học chia tất cả các môn cần học thành nhóm môn học cốt lõi thuộc hệ thống công nghệ thông tin, nhóm môn học cốt lõi thuộc hệ thống kinh doanh và nhóm môn học thuộc hệ thống ứng dụng của cả hai, sao cho cân bằng phù hợp với mục đích học tập.
Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ học các môn học bắt buộc trong nhóm môn học cốt lõi để trở thành người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh Web.

4) Dự án hoàn thành khóa họ

Ngoài việc học nhóm môn học cốt lõi/ứng dụng, trường còn có kế hoạch đào tạo kỹ năng ứng dụng thực tiễn, thông qua việc bắt buộc sinh viên học nhóm môn học củng cố nghề nghiệp, bao gồm dự án hoàn thành khóa học theo đuổi nhiều đề tài khác nhau dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

4. Chính sách Bằng cấp

Nhà trường sẽ công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho các cá nhân thực hiện đầy đủ ba điều kiện sau đây.

  1) Hoàn thành đầy đủ các môn học tiên quyết trong thời gian quy định.
  2) Hoàn thành các tín chỉ tiên quyết.
  3) Hoàn thành tốt dự án tốt nghiệp ra trường

Dự án tốt nghiệp ra trường (thuyết trình và phản biện), theo các nhiệm vụ và mục tiêu của Nhà trường, nhấn mạnh về sự lĩnh hội của sinh viên với các kỹ năng lý thuyết và thực tế trong thông tin và kinh doanh, và khả năng của sinh viên trong cả phần lý thuyết và thực tế, cần có để có thể trở thành một chuyên gia chuyên sâu.