Back to top
Ý tưởng thành lập
Đào tạo những chuyên gia ứng dụng công nghệ
thông tin có tính sáng tạo và năng lực
thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu xã hội, gánh vác thời đại,
dẫn dắt thế hệ tiếp theo.
Sứ mệnh và mục đích của trường

Sứ mệnh của KCGI là đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực tiên tiến và đa dạng của xã hội IT, và hơn thế nữa, là để đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội thông tin tiên tiến và sự phát triển kinh tế thông qua việc cung cấp những chuyên gia IT tiên tiến có kiến thức rộng và kỹ thuật cao vượt qua những điều thông thường và còn là những người có tư tưởng quốc tế trong thời đại máy tính ngày càng trở nên phổ biến này. Thích ứng với thông tin và sự phát triển kỹ thuật liên quan đến thông tin, giảng dạy lý thuyết về các lĩnh vực có liên quan đến khoa học và kỹ thuật, quản trị kinh doanh, v.v… và công nghệ ứng dụng, với mục đích bồi dưỡng người có trình độ chuyên môn cao.